Відділ соціально-гуманітрної політики

29.08.2017

Завершено роботу над проектом стратегії розвитку освіти Воле-Баранецької ОТГ. Пропонуємо даний проект для обговорення та надання пропозицій.
1. Стратегічна ціль: підвищення рівня якості освіти.
1.1. Операційна ціль: створення навчально-матеріальної та кадрової бази для реалізації навчальними закладами освітніх завдань. 
1.1.1. Завдання - забезпечення сучасною технікою та обладнанням навчальних закладів громади (участь навчальних закладів у проектах різного рівня та співфінансування громадою; використання коштів з обласного бюджету на програму розвитку освіти; подача навчальним закладами соціальних проектів на вдосконалення бази кабінетів природничо-математичного напрямку; використання власних коштів бюджету розвитку).
1.1.2. Завдання - покращення умов для перебування та виховання дітей в дошкільних закладах. (залучення спонсорів до покращення навчально-матеріальної бази дошкілля; створення ігрових майданчиків при існуючих НВК; закупівля посібників та ігрового інвентарю; використання власних коштів бюджету розвитку; прийняття в громаду логопеда).
1.1.3. Завдання – забезпечення фахового викладання предметів у школах (спільна тарифікація, залучення до викладання предметів вчителів-фахівців).
1.2. Операційна ціль: підготовка педагогічних кадрів до надання освітніх послуг високого рівня. 
1.2.1. Завдання - запровадження нових та ефективних підходів до підготовки висококваліфікованого педагогічного колективу громади (співпраця з ЛОІППО та базовим (опорним) навчальним закладом громади; побудова методичної роботи на підставі механізму самооцінювання; запровадити погодження плану професійного розвитку для кожного вчителя; проводити оцінку діяльності педагога за прозорими критеріями системи бально-рейтингового оцінювання; апробувати з 2017-2018 року механізм евалюації, для чого провести навчання педагогічних працівників; ініціювати у громаді створення мережевої форми методичної роботи; сприяти залученню педагогічних працівників до участі в різних формах підвищення кваліфікації та конкурсах; підвищити роль педагога-наставника у професійному зростанні молодого вчителя через його активну участь в стажуванні та оцінці роботи; ввести доплати за здійснення методичної роботи в громаді керівнику методичної ради та головам МО).
1.2.2. Завдання - підготовка педагогів громади до ефективного використання технічних засобів та запровадження досягнень ІКТ (тренінги, майстер-класи, курси).
1.2.3. Завдання - навчання педагогів громади з питань оцінювання (робота МО над питаннями об’єктивності оцінювання, навчання формуючому оцінюванню). 
1.3. Операційна ціль: додаткова мотивація до успішної праці та навчання.
1.3.1. Завдання - розробити та запровадити систему преміювання успішних педагогів (положення про преміювання).
1.3.2. Завдання - розробити та запровадити систему заохочення для обдарованої молоді (конкурс «кращий учень», преміювання поїздками, свято обдарованої дитини).

2. Стратегічна ціль: ефективне управління шкільною мережею громади.
2.1. Операційна ціль - забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до навчальних закладів громади.
2.1.1. Завдання - організувати ефективну систему довозу учасників навчально-виховного процесу (закупка шкільного автобуса, розробка оптимальних маршрутів підвозу).
2.2. Операційна ціль – формування ефективної мережі навчальних закладів громади.
2.2.1. Завдання - оптимізація шкільної мережі громади (поступово привести мережу та кадрове забезпечення до середніх показників області).
2.2.2. Завдання – створення ефективної дошкільної мережі при НВК (охоплення дітей віком 4-5 років 100% охопленням дошкільною освітою, впровадження альтернативних форм дошкільної освіти).
2.2.3. Завдання - створення опорного (базового) навчального закладу (опорний заклад як центр змін освіти в громаді). 
2.2.4. Завдання – збереження на території громади навчального закладу І-ІІІ рівня (допрофільна підготовка учнів, робота над збільшенням кількості учнів, які бажають продовжувати навчання в 10-му класі) .
2.3. Операційна ціль - оновлення приміщень навчальних закладів громади.
2.3.1. Завдання - скласти перспективний план ремонтів та модернізації шкіл громади (оновлення приміщень навчальний закладів та зменшення енергоємності) . 
2.4. Операційна ціль - створення системи професійного вдосконалення педагогів громади.
2.4.1. Завдання - створити оптимальну методичну структуру громади (органи методичної служби, структура роботи, прийняти у ВСГП методиста, який буде відповідати за курси та атестацію).
2.5. Операційна ціль - запровадження системи моніторингу за якістю навчально-виховного процесу та наданням освітніх послуг. 
2.5.1. Завдання - запровадити систему моніторингу учителів через оцінювання їхньої роботи учнями після 4, 9 та 11 класів.
2.5.2. Завдання - провести аналіз використання варіативної складової навчального плану.
2.5.3. Завдання - розробити систему моніторингу за рівнем витрат на освіту.
2.5.4. Завдання - проведення вибіркового моніторингу з різних предметів в громаді з наступним аналізом на МО.
2.5.5. Завдання – впровадження щорічних опитувань учнів, батьків та вчителів стосовно різних сторін навчально-виховного процесу.

3. Стратегічна ціль: розбудова освітнього середовища громади на основі побажань та запитів учасників навчально-виховного процесу.
3.1. Операційна ціль: створення умов, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я дітей та учнівської молоді засобами фізичної культури і спорту. 
3.1.1. Завдання - створення в школах навчального середовища, сприятливого для збереження здоров’я (ремонти спортзалів та гардеробу; план закупки спортінвентарю; надання спортивних приміщень для занять спортом молоді населеного пункту; створення сучасних спортивних майданчиків шляхом використання наявних ресурсів навчального закладу та допомоги молоді населеного пункту; створення відпочинкових зон з активним залученням учнівського самоврядування; покращення харчування учнівської молоді; щорічне опитування учнів щодо вибору факультативів та гуртків та врахування цього в планах роботи шкіл; оптимальне навантаження).
3.1.2. Завдання - розвиток фізичної активності учнів та дошкільнят як складової здорового способу життя (діяльність гуртків та секцій, активні перерви, проведення змагань між школами громади).
3.2. Операційна ціль: створення на території громади умов для навчання та виховання дітей з особливими потребами.
3.2.1. Завдання - забезпечення процесів здобуття дошкільної та загальної середньої освіти дітьми з особливими потребами (скеровувати на курси підвищення кваліфікації вчителів, що займаються з дітьми з обмеженими можливостями; передбачення бюджетних витрат на послуги ПМПК, закупка обладнання для здійснення дистанційного навчання).
3.2.2. Завдання - створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостям до навчальних закладів громади (скласти план реконструкції шкільних приміщень та облаштувань території навчальних закладів з передбаченням умов для людей з обмеженими можливостями (виходячи із даних про таких людей).
3.3. Операційна ціль: спільна робота шкіл, бібліотек та народних домів над виховними завданнями громади.
3.3.1. Завдання - розробка перспективного спільного плану виховної роботи.
3.4. Операційна ціль: створення у навчальних закладах системи виховання, що ґрунтується на співпраці та побажаннях учасників виховного процесу.
3.4.1. Завдання - створення дієвих органів самоврядування (учнівський парламент, батьківський комітет громади та інші).
3.4.2. Завдання - вибір учнями форм та видів позаурочної роботи (з використанням механізму онлайн-анкетування).
3.5. Операційна ціль: створення умов для позашкільної освіти молоді.
3.5.1. Завдання - створити ефективну систему оцінювання потреб у сфері позашкільної освіти.
3.5.2. Завдання - організувати позашкільні заняття відповідно запитів учасників навчально-виховного процесу.
3.5.3. Завдання - пристосувати освітню базу до реалізації завдань у сфері позашкільної освіти.

Заходи до стратегії розвитку